LAYİHƏLƏRİN VƏ SƏNƏDLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi

Sahil zonasının idarə edilməsi

Su və təbii ehtiyatların idarə edilməsi

İqlim dəyişmələri, Enerji effektivliyi və təmiz inkişaf

Tədqiqat Layihələri (milli, regional, qlobal)

Texniki-İqtisadi Əsaslandırma və layihələndirmə

Risklərin analizi və proseslərin təhlükəsizliyi

Ətraf mühitin idarə edilməsi və tənzimlənməsi

Layihələrin ekspertizası

Əməyin mühafizəsi və sağlamlıq