LAYİHƏLƏRİN VƏ SƏNƏDLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi

Texniki-İqtisadi Əsaslandırma hesablamalar

Sahil zonasının idarə edilməsi

Risklərin analizi və proseslərin təhlükəsizliyi

Su və təbii ehtiyatların idarə edilməsi

Ətraf mühitin idarə edilməsi və tənzimlənməsi

Enerji effektivliyi və təmiz inkişaf

Strateji ekoloji məsləhət

Tədqiqat Layihələri (milli, regional, qlobal)

Əməyin mühafizəsi və sağlamlıq