MÜHƏNDİSLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT XİDMƏTLƏRİ

Sənaye çirklənmələri

Geodeziya, geologiya və geotexniki işlər

Hava/Su Keyfiyyəti Monitorinqi

Su/Çirkab suların təmizlənməsi

Torpaq/Torpaqların rekultivasiyası

Bərk tullantılar

Dəniz və quru su obyektlərinin hidrologiyası