Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi Layihəsi

Bu Layihənin xidmət ərazisi Azərbaycan Respublikasının Paytaxtı Böyük Bakı Ərazisi və onun 11 Rayonudur.

Azərbaycan hökuməti Bərk Tullantıların Vahid İdarəçiliyi (BTVİ) layihəsi çərçivəsində Böyük Bakı ərazisində bərk tullantıların idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu qəbul edir. BTVİ layihəsinin məqsədi Böyük Bakı ərazisində bərk tullantıların toplanılması və atılması əməliyyatlarının aşağıdakı sahələrdə səmərəli və davamlı sistemə çevrilməsi islahatlarını dəstəkləməkdir:

(i) cari tullantı atılma sahələrində ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması,

(ii) əməliyyat, idarəetmə və kommunikasiya bacarıqlarının artırılması,

(iii) səmərəli toplama xidmətinin istifadəyə verilməsi

(iv) proqramın səmərəliliyi və davamlılığı üçün məlumatların toplanılması və planlaşdırma.

Şəhərdə əmələ gələn BMT-nın ümumi hesablanmış miqdarı 2010–cu il üçün 1800 kt olmuşdur ki, bunun 58,7% (1095 kt) məişət və qeyri-məişət tullantı istehsalçıları tərəfindən istehsal edilmişdir. BMT-nın 41,3%- (770 kt–dan çox) həmçinin şəhərdə aparılan ərazinin təmizlənməsi işləri nəticəsində yaranmışdır. Həyət tullantıları şəhərdə ümumi ərazinin təmizlənməsi işləri nəticəsində əmələ gələn tullantıların təxminən 50%-ni təşkil edir.

Qeyri-məişət tullantıları şəhərdə əmələ gələn tullantıların təxminən 23.26%-ni (təxminən 254,8kt) təşkil edir (küçələrin təmizlənməsi işləri nəticəsində əmələ gələn tullantılar istisna olmaqla).

İndiki və gələcək nəsillər üçün resursların dayanıqlı inkişafı və istifadəsini təmin etmək üçün layihənin ümumi strateji məqsədi və layihə sahəsinin hədəfləri aşağıdakı alt-fəsillərdə müəyyən edilib;

A. Siyasət və Qanunvericilik

B. İnzibati Güclənmə və Potensialın Artırılması

C. Maliyyə Aspektləri

D. Məlumat, Kommunikasiya və Məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması

E. Tullantıların İyerarxiyasının Texniki Tətbiqi